Tissue-specific transcription reprogramming promotes liver metastasis of colorectal cancer

Published in Cell research, 2020

Recommended citation: Teng, Shuaishuai, Li, Yang Eric, Yang, Ming, Qi, Rui, Huang, Yiming, Wang, Qianyu, Zhang, Yanmei, Chen, Shanwen, Li, Shasha, Lin, Kequan, ..., Lu, Zhi John & Wang, Dong "Tissue-specific transcription reprogramming promotes liver metastasis of colorectal cancer." Cell research, 2020.

Use Google Scholar for full citation