Recurrently deregulated lncRNAs in hepatocellular carcinoma

Published in Nature communications, 2017

Recommended citation: Yang, Yang, Chen, Lei, Gu, Jin, Zhang, Hanshuo, Yuan, Jiapei, Lian, Qiuyu, Lv, Guishuai, ..., Li, Yang, ..., Zhang, Michael Q. & Lu, Zhi John "Recurrently deregulated lncRNAs in hepatocellular carcinoma." Nature communications, 2017.

Use Google Scholar for full citation