An atlas of gene regulatory elements in adult mouse cerebrum

Published in Nature, 2021

Recommended citation: Li, Yang Eric, Preissl, Sebastian, Hou, Xiaomeng, Zhang, Ziyang, Zhang, Kai, Qiu, Yunjiang, Poirion, Olivier B, Li, Bin, Chiou, Joshua, Liu, Hanqing, others, "An atlas of gene regulatory elements in adult mouse cerebrum." Nature, 2021.

Use Google Scholar for full citation