CLIPdb: a CLIP-seq database for protein-RNA interactions

Published in BMC genomics, 2015

Recommended citation: Yu-Cheng Yang, Chao Di, Boqin Hu, Meifeng Zhou, Yifang Liu, Nanxi Song, Yang Li, Jumpei Umetsu, Zhi Lu, "CLIPdb: a CLIP-seq database for protein-RNA interactions." BMC genomics, 2015.

Use Google Scholar for full citation